Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Ed SIXT on the road” („Konkurs”), prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

 

1.Postanowienia ogólne

1.1.Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest Eurorent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem 0000027410, o kapitale zakładowym w kwocie 34.880.000 zł, NIP: 5342158824, REGON 017280495, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2.Treść Regulaminu będzie dostępna w postaci linku w postach konkursowych i możliwa do pobrania w formacje PDF, co umożliwi Uczestnikowi Konkursu jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

1.3.Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem oficjalnych profilów SIXT Polska dostępnych w serwisach społecznościowych Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Sixt.Polska / oraz Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/sixtpolska / (zwane dalej: „Fanpage SIXT Polska”).

1.4.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie się do udziału („Zgłoszenie”) poprzez umieszczenie na Fanpage SIXT Polska w serwisie Facebook lub Instagram komentarza do postu dotyczącego Konkursu, w którym Uczestnik odpowiadając na zadanie konkursowe opisze plan wymarzonej trasy autem po Polsce oraz doda hashtag #SIXT #EdSIXTacja #EdSIXTontheroad.

1.5.Zgłoszenie się Uczestnika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

1.6.Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. Uczestnik przesyła odpowiedzi przez Facebook oraz Instagram na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.


2.Czas trwania Konkursu

2.1.Konkurs odbędzie się w dniach: od  10.06.20242024 r. (od momentu opublikowania postu konkursowego) do dnia 23 czerwca 2024 r., do godziny 23:59:00.

2.2.Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na Fanpage SIXT Polska.

2.3.Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi 25 czerwca 2024 r.


3.Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1.W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która posiada aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram.

3.2.Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.3.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.


4.Zasady Konkursu

4.1.Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez opublikowanie komentarza, w którym opisze plan wymarzonej trasy autem po Polsce, pod postem konkursowym na Fanpage SIXT Polska Facebook lub Instagram i jest identyfikowana za pomocą loginu Facebook/FB ID lub Instagram.

4.2.Komentarze będą oceniane przez przedstawicieli Organizatora na podstawie ich subiektywnej opinii. Jury wyłoni 1 (jeden) zwycięski wpis – komentarz, w którym autor według oceny jury zamieścił najciekawszy i najbardziej kreatywny plan trasy.

4.3.Data i godzina nadesłania odpowiedzi w komentarzu jest rejestrowana przez portale społecznościowe Facebook/Instagram.

4.4.Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W razie przesłania kilku komentarzy konkursowych przez tego samego Uczestnika jury dokona oceny wyłącznie pierwszego przesłanego komentarza.

4.5.W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca („Laureat”).

4.6.Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

4.7.Majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej umieszczonej na Fanpage pozostają własnością Uczestnika.


5.Nagroda:

5.1.Nagrodą w Konkursie jest podwójny bilet na koncert Eda Sheerana, który odbędzie się 13 lipca 2024 r. na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku.

5.2.Laureatowi nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora.

5.3.Nagroda nie podlega wymianie.

5.4.Informację o wygranej Laureat otrzyma w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

5.5.Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres podany przez Laureata w odpowiedzi na wiadomość z powiadomieniem o wygranej. W przypadku, gdy Laureat nie prześle wymaganych danych adresowych w terminie 2 (dwóch) dni liczonych od dnia otrzymania wiadomości z powiadomieniem o wygranej, Laureat traci prawo do Nagrody i z tego tytułu Laureatowi nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.

5.6.Wraz z Nagrodą Laureat Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto przyznanej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Laureatowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.


6.Inne Postanowienia

6.1.Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, administrowany, wspierany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com ani www.instagram.com. Facebook oraz Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc.

6.2.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu lub regulaminów Meta Platforms Inc., Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

6.3.Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

6.4.Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: marketing@sixt.pl.

6.5. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane pisemnie na adres Organizatora lub w formie e-mail na adres marketing@sixt.pl i rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji Organizatora poinformuje Uczestnika w formie pisemnej na adres podany przez Uczestnika lub na adres e-mail, z którego wysłana była reklamacja.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

6.7.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)


7.Przetwarzanie danych osobowych

7.1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator, tj. Spółka Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@sixt.pl lub pisemnie: Spółka Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 9,
03-977 Warszawa.

7.2.Informujemy, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w celu:

7.2.1.umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez Uczestnika, a w tym odebrania Nagrody przez Laureata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie Regulaminu);

7.2.2.dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – to nasz prawnie uzasadniony interes);

7.2.3.bezpośredniego kontaktu z Laureatem Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie Regulaminu).

7.3.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu. Dane Laureatów mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.4.Informujemy, że odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora.

7.5.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

7.6.Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych będzie niezgodne z RODO.

7.7.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody.

Załącznik nr 1: Standardowe Warunki Najmu 

Potrzebujesz pomocy?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami