Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Ed SIXT on the road” („Konkurs”), prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród jest Eurorent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000027410, o kapitale zakładowym w kwocie 34.880.000 zł, NIP: 5342158824, REGON 017280495, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2.Treść Regulaminu będzie dostępna w postaci linku w postach konkursowych i możliwa do pobrania w formacje PDF, co umożliwi Uczestnikowi Konkursu jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

1.3.Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem oficjalnych profilów SIXT Polska dostępnych w serwisach społecznościowych Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Sixt.Polska/ oraz Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/sixtpolska/ (zwane dalej: „Fanpage SIXT Polska”).

1.4.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie się do udziału („Zgłoszenie”) poprzez umieszczenie na Fanpage SIXT Polska w serwisie Facebook lub Instagram komentarza do postu konkursowego dotyczącego danego Etapu, w którym Uczestnik odpowiadając na zadanie konkursowe opublikuje zdjęcie lub filmik, na których widoczna będzie gablota z wyświetlanym hologramem SIXT oraz doda hashtag #SIXT #EdSIXTacja #EdSIXTontheroad.

1.5.Zgłoszenie się Uczestnika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

1.6.Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. Uczestnik przesyła odpowiedzi przez Facebook oraz Instagram na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

 2.Czas trwania Konkursu

2.1.Konkurs odbywa się od 10.06.2024 r. do 31.10.2024 r. i podzielony jest na 4 etapy („Etap”), które trwają w dniach:

2.1.1.Etap 1 - od 10 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2.1.2.Etap 2 - od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

2.1.3.Etap 3 - od 1 września 2024 r. do 30 września 2024 r.

2.1.4.Etap 4 - od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r.

2.2.Każdy z Etapów rozpoczyna się od momentu opublikowania postu konkursowego dotyczącego danego Etapu i kończy się z upływem godziny 23:00 ostatniego dnia danego Etapu.

2.3.Ogłoszenie Laureata Konkursu w odniesieniu do danego Etapu nastąpi 4 (czwartego) dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym odbywał się dany Etap.

2.4.Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na Fanpage SIXT Polska.


3.Warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1.W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która posiada aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram oraz, w przypadku chęci skorzystania z Nagrody w postaci najmu samochodu -  posiada uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kat. B) lat oraz spełnia warunki przewidziane Standardowymi Warunkami Najmu Organizatora – stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.2.Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.3.Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 4.Zasady Konkursu

4.1.Osoba fizyczna spełniająca kryteria wskazane w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) poprzez opublikowanie komentarza w postaci zdjęcia lub filmu, na których widoczna będzie gablota z wyświetlanym hologramem SIXT, dodanie hashtagu #SIXT #EdSIXTacja #EdSIXTontheroad pod postem konkursowym na Fanpage SIXT Polska Facebook lub Instagram i jest identyfikowana za pomocą loginu Facebook/FB ID lub Instagram.

4.2.Opublikowane zdjęcie lub rolka muszą zostać wykonane w miejscu odbywania się danego Etapu tj.:

4.2.1.Etap 1 - Galeria handlowa Manufaktura w Łodzi

4.2.2.Etap 2 - Galeria handlowa Bałtycka w Gdańsku

4.2.3.Etap 3 - Galeria handlowa Silesia City Center w Katowicach

4.2.4.Etap 4 - Galeria handlowa Wroclavia we Wrocławiu

4.3.Komentarze będą oceniane przez przedstawicieli Organizatora na podstawie ich subiektywnej opinii. W każdym Etapie jury wyłoni 1 (jeden) zwycięski wpis– komentarz, w którym autor według oceny jury zamieścił najciekawsze i najbardziej kreatywne zdjęcie/film przedstawiające gablotę z hologramem SIXT.

4.4.Data i godzina nadesłania odpowiedzi w komentarzu jest rejestrowana przez portale Facebook.com/Instagram.

4.5.Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W razie przesłania kilku komentarzy konkursowych przez tego samego Uczestnika jury dokona oceny wyłącznie pierwszego przesłanego komentarza.

4.6.W wyniku konkursu w każdym Etapie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca („Laureat”).

4.7.Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

4.8.Majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej umieszczone na Fanpage SIXT Polska pozostają własnością Uczestnika. 


5.Nagroda:

5.1.Nagrodą w Konkursie w każdym z Etapów jest voucher na wynajem samochodu osobowego z grupy Compact (Cxxx) na weekend (czwartek 12.00 - pn 12.00 – maksymalnie na 3 doby), dostępnego w ramach oferty Organizatora („Voucher Compact”).

5.2.Laureatowi nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora.

5.3.Informację o wygranej Laureat otrzyma w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

5.4.W celu odebrania Nagrody, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem i podać swoje dane osobowe i kontaktowe.

5.5.Nagroda nie podlega wymianie.

5.6.Wraz z Nagrodą Laureat Konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto przyznanej Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Laureatowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

 6.Realizacja Vouchera compact

6.1.W celu skorzystania z Vouchera Laureat musi posiadać: ukończone 21 lat oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kat. B) od co najmniej 2 lat.

6.2.Voucher compact może być wykorzystany wyłącznie na najem samochodu z grupy Compact (Cxxx) na okres wybranych przez Laureata 3 dób tj. od czwartku od godziny 12:00 do poniedziałku do godziny 12:00.

6.3.Voucher compact będzie ważny i możliwy do wykorzystania w terminie do 31 grudnia 2024 roku. r.

6.4.W celu realizacji Vouchera compact, co najmniej na 14 dni przed wybranym terminem najmu, Laureat powinien zarezerwować samochód informując o tym Organizatora wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@sixt.pl. Odbiór Pojazdu możliwy jest jedynie w punktach Organizatora znajdujących się na lotniskach na terenie Polski. W przypadku zwrotu samochodu w innym oddziale Organizatora niż oddział, w którym zawarto umowę najmu i odebrano samochód, Laureat będzie zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 220 zł.

6.5.Warunkiem realizacji Vouchera compact jest zawarcie Umowy najmu przez Laureata z Organizatorem, akceptacja „Standardowych Warunków Najmu”, spełnienie wymagań dotyczących najmu  samochodu (m.in. uprawnienia do kierowania pojazdami/wieku) oraz blokada środków na karcie debetowej lub kredytowej, w ramach depozytu, w wysokości 800 PLN depozytu w wysokości 200 euro.

6.6.Voucher compact pokrywa czynsz najmu za 3 doby bez limitu kilometrów na terenie Polski, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 1800 PLN brutto. Wszelkie dodatkowe koszty najmu, w tym obowiązek blokada depozytu, pokrywa Laureat zgodnie z umową najmu.

6.7.Organizator może odmówić realizacji Voucher compact z winy Laureata ze skutkiem utraty prawa do Vouchera compact jeśli:

6.7.1.Laureat nie ukończył 21 lat,

6.7.2.Laureat nie posiada pełnej zdolność do czynności prawnych,

6.7.3.Laureat nie ma stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

6.7.4.Laureat nie spełnił warunków wskazanych w Standardowych Warunkach Najmu lub nie posiada odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do kierowania samochodami,

6.7.5.Laureat podał nieprawidłowe dane personalne,

6.7.6.Upłynął termin na realizację Vouchera compact,

6.7.7.Uczestnik zrzekł się prawa do Nagrody.

 

7.Inne Postanowienia

7.1.Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, administrowany, wspierany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com ani www.instagram.com. Facebook oraz Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc.

7.2.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu lub regulaminów Meta Platforms Inc., Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

7.3.Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

7.4.Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: marketing@sixt.pl

7.5.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane pisemnie na adres Organizatora lub w formie e-mail na adres marketing@sixt.pl i rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji Organizatora poinformuje Uczestnika w formie pisemnej na adres podany przez Uczestnika lub na adres e-mail, z którego wysłana była reklamacja.

7.6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zmieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie. 

7.7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)

 

8.Przetwarzanie danych osobowych

8.1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Organizator, tj. Spółka Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@sixt.pl lub pisemnie: Spółka Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa.

8.2.Informujemy, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w celu:

8.2.1.umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez Uczestnika, a w tym odebrania Nagrody przez Laureata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie Regulaminu);

8.2.2.dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – to nasz prawnie uzasadniony interes);

8.2.3.bezpośredniego kontaktu z Laureatem Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie Regulaminu).

8.3.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu. Dane Laureatów mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8.4.Informujemy, że odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora.

8.5.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

8.6.Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jego danych będzie niezgodne z RODO.

8.7.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody.

 

Załącznik nr 1: Standardowe Warunki Najmu 

Potrzebujesz pomocy?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami